ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ЗДРАВЕ „СОМЕНСО“

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ЗДРАВЕ „СОМЕНСО“.” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 02.02.2020 г. от 16.00 часа в гр. София, бул. Ал. Стамболийски 239Б ет 10,  при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за 2019 и приемане на план за работа за 2020
  2. Приемане на нови членове
  3. Промяна на УС на сдружението