Общи положения

Чл.1. С настоящия Устав се урежда устройството на юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с наименование ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ЗДРАВЕ „СОМЕНСО“ (наричан по-долу в текста на Устава Център(а)), което наименование може допълнително да се изписва на чужд език.

Чл.2. Центърът е организация за осъществяване на общественополезна дейност, съгласно чл.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.З. Центърът е със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1309, ж.к. Разсадника, бул. „Александър Стамболийски“, № 239, ет. 2, офис 5.

Чл.4. Центърът се учредява за неопределен срок.

Чл.5. Центърът има свои печат, бланка, емблема, запазен знак, членска карта, значка и информационни издания, утвърдени от Управителния съвет.

Цели, средства и предмет на дейност

Чл.6. Основни цели на Центъра са:

1) Да спомага насърчаването на политики, ориентирани към намаляване на стреса и предотвратяване на синдрома на професионалното прегаряне.

2) Да съдейства на организации при имплементирането на политики целящи повишаване на духовното благосъстояние на служители и клиенти.

3) Да допринася за по-безопасна интернет среда, чрез въвеждането на процедури за анализ на личността и обучения по кибер сигурност.

4) да пропагандира, популяризира и организира обучения, свързани с личностното развитие и положителния подход към живота;

5) да съдейства на компании да достигнат нови нива на ефективност;

4) да осигурява поведенческо здраве в условията на информационна пренаситеност;

5) да насърчава благосъстоянието на индивида, чрез преодоляване на стреса и чувството за вина;

6) да работи и съдейства за намиране на решения за преодоляване на предизвикателствата на живота и повишаване на качеството на живот

Чл.7. Центърът ще постига своите цели със следните средства:

1) организиране на семинари и обучения на основата на експертен опит;

2) предоставяне на индивидуални психологически и коучинг консултации;

3) предоставяне на индивидуални програми за управление на стреса;

4) работа в т.нар. „Малки общества“ – групово консултиране по приоритетни теми;

5) осигуряване на необходимите материално-технически условия за провеждане на обучения и консултации;

6) привличане на работа в Центъра на висококвалифицирани и доказани специалисти;

Чл.8. Центърът осъществява следния предмет на дейност: Консултативна психотерапия; Създаване на индивидуални програми за управление на стреса – баланс работа личен живот – синдром на професионалното прегаряне и професионалната скука (burn-out, bore-out);  Изграждане на социални умения – лидерство, управление на гнева, самоувереност и асертивност, и комуникационни умения – подготовка за интервю, говорене пред публика; Коучинг за повишаване на самоуважението и доверието; Бизнес обучения, обучения за успешни продажби, професионално ориентиране. Програми за анализ на личността.

Членство, права и задължения

Чл. 9. (1) Членството в Центъра е доброволно.

(2) Членовете на Центъра могат да бъдат български и чуждестранни юридически лица, както дееспособни физически лица, които приемат и изпълняват устава и плащат редовно членския си внос.

(3) Приемането на членовете става чрез писмена молба на кандидата до Управителния съвет на Центъра, придружена от следните документи:

а) за юридически лица – решение на управителния или на върховния орган, съобразно правомощията на юридическото лице – кандидат за членство и приемане на устава на Центъра, посочване на ЕИК или БУЛСТАТ или удостоверение за актуално състояние, както и копие от действащият устав на юридическото лице – кандидат.

б) за физически лица — автобиография и молба за членство, придружена от декларация, че приема устава на Центъра.

Чл. 10. (1). Членове на Центъра се приемат с решение на Управителния съвет, взето с мнозинство от гласовете от членовете му.

(2). Молба за членство се разглежда на първото заседание на Управителния съвет след постъпването й.

(3). При отхвърляне на молбата за членство, нова молба може да се подаде най-рано след изтичането на една година от решението на Управителния съвет.

Чл.11. Учредителите на Центъра стават негови членове по право.

Чл.12. Членовете имат право:

1) да участват в работата и формирането решенията на Общото събрание на Центъра;

2) да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Центъра;

3) да участват в заседанията на органите на управление, когато се разглеждат въпроси, засягащи техните интереси;

4) да бъдат осведомявани за хода на делата на Центъра и да преглеждат книжата му;

5) да упражняват контрол над отчетността, състояние и цялостната дейност на Центъра лично или чрез упълномощено от тях лице;

6) да се ползват от имуществото на Центъра и от резултатите от дейността му, съобразно решенията на Управителния съвет;

7) да напускат Центъра по свое желание.

Чл.13.(1). Членовете са длъжни:

1) да работят за постигане целите и задачите на Центъра;

2) да спазват настоящия Устав и решенията на органите на управление на Центъра;

3) да внасят определен членски внос;

4) да правят имуществени вноски по решение на Управителния съвет за задоволяване нужди на Центъра;

5) да пазят доброто име на Центъра.

(2) За задълженията на Центъра членовете отговарят до размера на направените от тях имуществени вноски.

Чл. 14.Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 15.(1). Членството в Центъра се прекратява:

1) с едностранно волеизявление, отправено до Управителния съвет на Центъра;

2) със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице;

3) с прекратяване на юридическото лице – член на Центъра;

4) с изключването;

5) с прекратяването на Центъра;

(2). Член на Центъра може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, взето с мнозинство от гласовете на присъстващите му членове при:

1) грубо нарушаване на устава на Центъра;

2) неизпълнение решенията на органите на Центъра;

(3). Членството в Центъра отпада при:

1) невнасяне на членски внос или на установени с решение на Управителния съвет имуществени вноски в продължение на три месеца;

2) системно неучастие в дейността на Центъра.

(4). Основанията за отпадане по предходната алинея се констатират по счетоводните документи на Центъра и при неучастие в три последователни заседания на органите на Центъра. Решението за отпадане на членството се взема от Управителния съвет, взето с мнозинство от гласовете на първото му заседание след констатиране на горните обстоятелства.

Устройство и органи на управление

Чл. 16. Органите на управление на Центъра са:

  1. Общо събрание.
  2. Управителен съвет.

Чл. 17. Общото събрание е върховен орган на Центъра, който се състои от всички негови членове.

Чл. 18. (1). Общото събрание:

1) Изменя и допълва Устава;

2) Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

3) Взема решение за преобразуване или прекратяване на Центъра;

4) Взема решение за разпределение на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество при ликвидация;

5) Приема бюджета на Центъра;

6) Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

7) Отменя решения на другите органи на Центъра, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Центъра.

(2). Решенията на общото събрание на Центъра са задължителни за другите органи на Центъра.

(3). Решенията на органите на Центъра, които са взети в противоречие със закона, устава или решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Центъра или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.19. (1). Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Центъра в населеното място, в което се намира седалището на Центъра. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Центъра по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.

(2). Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.

(3). Общото събрание се свиква с писмена покана, изпратена по пощата на членовете на Центъра, най-малко седем дни преди насрочения ден и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Центъра, най-малко седем дни преди насрочения ден, като за изпратената по пощата покана важи клеймото на датата на изпращане.

Чл.20. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл.21.(1). Всеки член на общото събрание има право на един глас.

(2). Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1) него, неговия/неговата съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или сватовство – до втора степен включително;

2) юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3). Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл.22.(1). Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2). Решенията по чл.19, ал. 1, т. 1 и т.З се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите.

(3). По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Чл.23.(1). Висш изпълнителен орган между заседанията на Общото събрание е Управителният съвет (УС)

(2) УС е в състав от 3 /три/ до 7/седем/ души, които са Членове на Центъра, като конкретният им брой им се определя от Общото събрание..

(3) Мандатът на УС е петгодишен, считано от датата на избирането му от Общото събрание и заседава не по-малко от веднъж на три месеца.

Чл.24. Управителният съвет:

1) избира Председател на Управителния съвет, който да представлява Центъра;

2) осигурява изпълнението решенията на Общото събрание;

3) взема решение за откриване и закриване на клонове;

4) взема решение за участие в други организации;

5) взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

6) приема вътрешни актове на Центъра;

7) приема основните насоки и програма за дейността на Центъра;

8) разпорежда се с имуществото на Центъра;

9) подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджета;

10) подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Центъра;

11) определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

12) приема нови членове на Центъра, изключва членове и взема решения за отпадане на членове;

13) определя реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членство;

14) взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

Чл.25. (1). Заседанията на УС се свикват от председателя му по негова инициатива или при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят на УС не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на председателя на УС заседанието се ръководи от определен от УС негов член.

(2). УС може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от членовете му.

(3). Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по ликвидацията на сдружението и по чл.24, т.8 и т.11 — с мнозинство от всички членове.

(4). УС може да вземе решение неприсъствено, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всичките му членове.

(5). Всеки член на УС има един глас.

Чл.26. Председателят на Управителния съвет на Центъра:

1) Ръководи цялостната дейност на Центъра и го представлява пред българските и чуждестранните физически и юридически лица по решение на Управителния съвет.

2) Изпълнява и контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.

3) Отчита се за своята дейност пред Общото събрание.

4) Подписва официалната документация и кореспонденция на Центъра.

5) Свиква и председателства заседанията на Управителния съвет.

6) Оформя решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.

7) Информира членовете на Центъра и отговаря за документацията на Центъра.

8) Ръководи работата на административните сътрудници, назначени от него по решение на Управителния съвет.

Финанси и имущество

Чл.27.(1). Центърът има свое имущество и бюджет, собствени финансова и счетоводна дейности и банкови сметки в лева и валута.

(2). Имуществото на Центъра се състои от право на собственост върху движимо и недвижимо имущество, други вещни права, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост и други права и задължения, допустими от законодателството на република България.

Чл.28. Приходите за финансиране на Центъра се набират от:

1) Членски внос;

2) Дарения и спонсорство, участие в национални и международни програми и проекти;

3) Субсидии от държавни и обществени организации;

4) Консултативна и обучителна дейност, осъществявана от центъра;

Чл.29. При наличие на загуби, според годишния счетоводен баланс, УС може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Центъра.

Чл. 30. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други права върху движимо и недвижимо имущество, акции, ценни книжа, вземания, както и други права, регламентирани от закона.

Чл. 31.  Източници на средства на Сдружението са:

32.1. членски внос;

32.2. приходи от предоставени услуги на физически и юридически лица, свързани с основната му дейност.

32.3. приходи от реклама, телевизионни и други права на разпространение и стопанска дейност;

32.5. дарения, завещания и спонсорство от български и чуждестранни физически и юридически лица;

32.6. управление на собствено или предоставено имущество

32.7. проекти и програми;

32.8. предоставени средства от държавата и/или общината

32.9. предоставени средства от национални и международни организации

32.10. други приходи свързани с осъществяването на допълнителната стопанска дейност, разрешена от закона

Чл. 32. Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност, както следва: обучителна  и издателска дейност, информационна дейност, консултации, разработване и реализация на проекти, свързани с предмета на основната му дейност.

Чл. 33.(1) Сдружението може разходва имущество и осъществява дейности, доколкото са насочени към реализиране на целите, определени в настоящия устав.

Чл. 34. Сдружението не разпределя печалба. Приходите от допълнителна стопанска дейност се ползват за постигане на целите на Сдружението, определени с Устава.

 

Прекратяване и ликвидация

Чл.35. Центърът се прекратява:

1) По решение на Общото събрание;

2) По решение на окръжния съд по седалището на Центъра, в случаите на чл. 13. ал. 1 т.3 от ЗЮЛНЦ.

Чл.36.(1). При прекратяване на Центъра се извършва ликвидация.

(2). Ликвидацията се извършва от УС или от определено от него лице.

Чл.37. (1). Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от Общото събрание на Центъра.

(2). Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на Центъра до размера на придобитото.

Предходни и заключителни разпоредби

Параграф единствен: За неуредените в този устав въпроси се прилагат съответно разпоредбите действащото законодателство в Република България.

Настоящият Устав е приет с решение на Учредителното събрание на ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ЗДРАВЕ „СОМЕНСО“, проведено на 18.09.2018 в гр. София.